Wymagania edukacyjne

Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych nakłada na nauczycieli obowiązek poinformowania na początku każdego roku szkolnego „uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania”.

Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i podstaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

Przedstawiamy propozycję wymagań z podziałem na poszczególne oceny.


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz