Samorząd Uczniowski

 

Mamy nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego - 2016/17

    20 września 2016 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli uczniowie kl. III – VI. Głosowanie poprzedzone było kampanią wyborczą, w której wzięło udział 4 kandydatów z kl. IV – VI.  Zainteresowani kandydowaniem do roli przedstawiciela SU przygotowali plakaty, na których zaprezentowali swój program wyborczy. W głosowaniu łącznie oddano 78 ważnych głosów.
Największą sympatię kolegów i koleżanek zyskała uczennica kl. VI – Aleksandra Zajączkowska. We wszelkich działaniach wspierać ją będzie uczennica kl. V – Amelia Owczarek, która zajęła w wyborach 2. miejsce. Decyzją głosujących trzecią osobą w zarządzie została uczennica kl. IV – Oliwia Araszewska.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do rzetelnej pracy w SU całą brać uczniowską!ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE FILIALNEJ
W GOSTOMI

ALEKSANDRA ZAJĄCZKOWSKA – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
AMELIA OWCZAREK – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
OLIWIA ARASZEWSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna BarwińskaSzkolne Koło Wolontariatu
„otwarte serca”

 

W połowie września 2016 roku w Szkole Filialnej im. Janusza Korczaka  w Gostomi powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Skupia ono 32 uczniów z klas III –VI, pod opieką nauczyciela religii -mgr Renaty Szczech.

foto

 Na pierwszym spotkaniu przedstawiony został program działania koła.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 

 • celowość działań edukacyjno - wychowawczych w pracy z uczniami będzie  prowadzić do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym;
 • dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka;
 • uczniowie nauczą się postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
 • pełni pasji zaangażują się w konkretne działania, kierując się wrażliwością
  i troską o drugiego człowieka;
 • będą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak
  i samym sobie;
 • zaangażowanie w wolontariat ma rozwijać również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień oraz  stwarzać okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości;
 • ma  pomagać w rozwijaniu zainteresowań i w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1/ Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

2/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności

3/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

4/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi

5/ Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji i zrozumienia

6/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych

7/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

8/ Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych

9/ Rozwijanie zainteresowań

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

11/ Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń

12/ Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu

13/ Opowiadanie się za określonymi wartościami

14/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
15/ Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

 

OBSZARY DZIAŁANIA:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz pozaszkolne.

Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia podstawowego warunku: podejmowane działania muszą być wykonywane dobrowolnie.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA:

 

1.Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

3.Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych członków wolontariatu szkolnego.

4.Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika opieki społecznej.

5.Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
6.Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

7.Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

1.Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

2.Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.

3.Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.

4.Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

*zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

*zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

*zasada troski o los słabszych

*zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

CECHY WOLONTARIUSZA:

 

„Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.”

/bp Jan Chrapek/

 

WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich - to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania

się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go,

udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną

satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

WSPÓŁDZAŁANIE - znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

PUNKTUALNOŚĆ - poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej,że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą  z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.

TOLERANCJA i AKCEPTACJA - tak bardzo potrzebna zwłaszcza  w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

„ WSTYD ZA ZŁO”, ważne jest wypracowanie odpowiedzialności  za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności, kwalifikacji.

PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki - nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość - uczyć się

na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ - wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

 

 

KODEKS  ETYCZNY  WOLONTARIUSZA:

 

Być pewnym Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie

rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia  w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

 

Zadania na miesiąc październik:

- zbiórka makulatury, celem zakupu upominków dla dzieci z domu dziecka, do którego pojedzie grupa uczniów przed Świętami Bożego Narodzenia,
- zbiórka kasztanów i żołędzi – pomoc w dokarmianiu zwierząt leśnych;
- znalezienie w swoich miejscach zamieszkania osób starszych, potrzebujących pomocy i opieki;
- rozdanie każdej klasie pudełka „ czynów miłosierdzia” podczas apelu z okazji XVI Dnia papieskiego.

foto

Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu otrzymał Dzienniczek Wolontariusza, w którym będzie dokumentowana jego praca.


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz