Sprawdzian - Informacje Ogólne

PRZYGOTOWANIE  DO  SPRAWDZIANU  SZÓSTOKLASISTY -  OFERTA  EDUKACYJNA

Sprawdzian na koniec klasy VI-tej ma charakter interdyscyplinarny. Ponadprzedmiotowość sprawdzianu polega na sprawdzeniu umiejętności ucznia w zakresie:

- pisania
- czytania
- rozumowania
- korzystania z informacji
- wykorzystania wiedzy w praktyce

Na sprawdzianie uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Na terenie szkoły sprawdzian przeprowadzają zatrudnieni w niej nauczyciele – członkowie szkolnego zespołu nadzorującego.
Prace oceniane są przez specjalnie przeszkolonych i zakwalifikowanych egzaminatorów, którzy nabywają uprawnień poprzez wpisanie do ewidencji egzaminatorów. Działają przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, os. Szkolne 37 (Kierownik Pracowni Sprawdzianu tel. 12 68 32 147). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (w skrócie OKE) wyniki egzaminów publikuje w Internecie oraz przekazuje je do danej szkoły.
Uczeń otrzymuje zaświadczenie, które wraz z innymi dokumentami składa w gimnazjum. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia sprawdzona i oceniona praca ucznia może być udostępniona do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. Standardy egzaminacyjne określone zostały przez Ministra Edukacji Narodowej. Arkusze egzaminacyjne wraz z opisem oraz kryteriami ocen prac uczniowskich można znaleźć na stronie internetowej OKE w Krakowie: www.oke.krakow.pl

Przystąpienie do sprawdzianu w klasie szóstej jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy.

Szczególne przypadki

1. Przewidziano odrębny tryb oceniania i stosowania warunków dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Sprawdzian odbywa się wtedy w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Określa je w wydanej w tym celu opinii specjalista publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy.

Opinia, o której mowa wyżej, powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą korzystać z warunków i formy przeprowadzenie sprawdzianu dostosowanych do ich potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

3. Uczniowie chorzy lub niesprawni na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich do ich stanu zdrowia.

4. Ponadto przewidziano sytuacje umożliwiające ubieganie się o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Są to szczególne przypadki zdrowotne, o których orzeka lekarz specjalista (np. psychiatra, neurolog, kardiolog, hematolog, onkolog) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu dla ucznia indywidualnego nauczania. Przyczyną ubiegania się o zwolnienie mogą też być szczególne przypadki losowe powodujące niemożliwość uczestniczenia w sprawdzianie.

Więcej przeczytać można na stronie OKE: www.oke.poznan.pl

Podstawa prawna:

Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(§ 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5) w sprawie warunków i sposobie oceniania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z 2007 r. z poźn. zm.)

Na podstawie serwisu informacyjnego OKE

Dyrektor szkoły


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz