Witamy na naszej stronie internetowej


Najnowsze zdjęcia

  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.
  • Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.

 STRONA W PRZEBUDOWIE -

ZAPRASZAMY JU? NIEBAWEM!

 

 

 


?wiatowy Dzie? TabliczkiMno?enia w Gostomi! - kliknij


 

SPOTKANIE Z PANI? MINISTER!

 

  - kliknij

 

 


 Zapraszamy do naszego e-dziennika

 

 www.dziennik.librus.pl

 


  

Nasz szko?a uczestniczy w projekcie WF z klas?.

W ramach projektu, staramy si? zach?ci? dzieci do aktywno?ci fizycznej, równie? poza lekcjami WF, odb?d? si? wyjazdy na mecze Ekstraklasy, Orlen Ligi, Turnieje Tenisa sto?owego rozgrywane podczas przerw mi?dzylekcyjnych, podczas lekcji z innych przedmiotów nauczyciele bed? stosowa? krótkie formy ?wicze? o?ywiaj?cych( np walka na miny itp). Realizujemy równie? dodatkowe zaj?cia sportowe, zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych, którzy chc? usprawni? swoje cia?o i sp?dzi? mi?o czas.

 

Aktualnoœści


Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.

Nauczycielom w dniu ich ?wi?ta.

Nauczycielom – w dniu ich ?wi?ta. W poniedzia?ek uczniowie naszej szko?y uczcili Dzie? Edukacji Narodowej. Uroczysto?? zorganizowa? Samorz?d Uczniowski przy wsparciu Rady Rodziców. Na honorowych miejscach, na ?rodku sali gimnastycznej zasiedli wszyscy pracownicy szko?y.


Więcej...2017-10-18T21:01:29+02:00
Podsumowanie innowacji Ma?y Programista

Podsumowanie innowacji Ma?y Programista

We wrze?niu 2016 roku w naszej szkole przyst?pili?my do realizacji „Pilota?owego wdro?enia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szko?ach”. Adresatem innowacji byli uczniowie klasy IV oraz V. Wprowadzenie innowacji mia?o na celu rozbudzenie zainteresowania programowaniem w?ród dzieci, rozwój umiej?tno?ci my?lenia algorytmicznego oraz twórczego wykorzystywania komputerów. Nauka programowania odbywa?a si? na zaj?ciach komputerowych oraz na zaj?ciach dodatkowych – ko?o „Ma?y programista”


Więcej...2017-06-25T21:40:53+02:00
Kolejny sukces Mateusza

Kolejny sukces Mateusza

Dnia 16.03.2017r. w naszej szkole odby? si? mi?dzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur". A? 21 uczniów naszej szko?y z klas III-VI zmaga?o si? z trudnymi zadaniami przygotowanymi przez organizatorów konkursu. Przez 75 minut rozwi?zywali zadania o ró?nym stopniu trudno?ci, na koniec zmaga? ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom


Więcej...2017-05-31T21:36:08+02:00
Przyjaciele lasu

Przyjaciele lasu

Szko?a w Gostomi aktywnie wspó?pracuje z Ko?em ?owieckim-Sokó?. W ramach tej wspó?pracy zosta?a zorganizowana zbiórka kasztanów dla le?nych zwierz?t, aby pomóc im przetrwa? zim?.


Więcej...2017-05-24T06:02:09+02:00
Gra MIEJSKA

Gra MIEJSKA

10 maja dru?yna ze szko?y w Gostomi (?ukasz Ko?osowski, Daniel Nowak, Eryk Wróbel i Iza Uran) zdoby?a I miejsce w grze miejskiej- „Mog?.Umiem.Potrafi?.” zorganizowanej przez 105 oddzia? PTD w Wa?czu. Wielkie brawa, tym bardziej


Więcej...2017-05-15T07:45:31+02:00
Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej „Kto ty jeste??”

Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej „Kto ty jeste??”

?wi?to narodowe Konstytucji 3 maja uczcili?my Konkursem Polskiej Poezji Patriotycznej pt. „Kto ty jeste??” . Uroczysto?? rozpocz?li?my projekcj? filmu edukacyjnego po?wi?conego okoliczno?ci uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na ?wiecie konstytucji


Więcej...2017-05-15T07:43:39+02:00
K?ótnia wró?ek - pasowanie na czytelnika

K?ótnia wró?ek - pasowanie na czytelnika

25 kwietnia biblioteka w Gostomi zamieni?a si? w krain? bajek, któr? odwiedzi? szereg bajkowych postaci. Gospodarzami tego miejsca sta?y si? elfy z wró?kami i Królow? Ksi?g?, a go??mi pierwszoklasi?ci, którzy pragn?li zosta? czytelnikami. Sta?o si? to mo?liwe dopiero po obejrzeniu przedstawienia „K?ótnia Wró?ek” i zdania egzaminu ze znajomo?ci bajek i ba?ni.


Więcej...2017-04-28T18:51:00+02:00
Pobawmy si? poezj?

Pobawmy si? poezj?

W ramach obchodów ?wiatowego Dnia Poezji oraz Mi?dzynarodowego Dnia Dnia Ksi??ki dla Dzieci w naszej bibliotece w kwietniu odby? si? cykl spotka? z poezj? dzieci?c?. Uczniowie klas I-III mogli pokaza? swoje umiej?tno?ci recytatorskie


Więcej...2017-04-24T20:12:18+02:00
Podró? do krainy bajek i ba?ni...

Podró? do krainy bajek i ba?ni...

„Je?li chcesz, aby twoje dzieci by?y inteligentne, czytaj im bajki. Je?li chcesz, aby by?y bardziej inteligentne, czytaj im wi?cej bajek.” A.Einstein Rodzice pierwszoklasistów systematycznie zabieraj? swoje pociechy w bajkowe podró?e przybli?aj?c najm?odszym uczniom bajki i ba?nie. Doskonale rozumiej?, ?e czytanie dzieciom to najlepsza inwestycja w ich przysz?o??.


Więcej...2017-04-19T20:47:47+02:00
Jeste?my pisarzami - udzia? w projekcie Ortoba?nie

Jeste?my pisarzami - udzia? w projekcie Ortoba?nie

3 kwietnia w Wa?eckim Centrum Kultury odby?o si? uroczyste podsumowanie projektu „Ortoba?nie”, w którym udzia? bra?y szko?y podstawowe z miasta i gminy Wa?cz. ??cz?c zabaw? z nauk? uczniowie poszczególnych szkó? mieli za zadanie wcieli? si? w rol? pisarza i stworzy? ba?? ortograficzn? zawieraj?c? wyrazy z wylosowan? trudno?ci?.


Więcej...2017-04-03T20:14:08+02:00
ARCHIWUM WIADOMO|CI

Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz